SEPTIČKE JAME

 

Septičke jame su horizontalni ukopavajući rezervoari od PEHD koji su prilagođeni ovoj nameni.Priključci koji se ugrađuju na naše plastične septičke jame su tako urađeni da se na njih može priključiti kućna kanalizacija, a mogu se koristiti kao:

  • septičke jame za domaćinstva
  • septičke jame za restorane
  • septičke jame za kuće i vikendice
  • septičke jame za odmarališta, hotele, motele i druge objekte

Septičke jame se dele u dve kategorije: protočne (dvokomorne i trokomorne) i neprotočne. Neprotočne septičke jame koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža i mesto gde bi se delimično prečićena voda iz protočnih septičkih jama odvela putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju a da pritome nisu ugroženi izvori pitke vode.

Septičke jame se mogu koristiti kao privremeno rešenje za odvođenje otpadnih voda tamo gde je predviđena izgradnja kanalizacije. Septička jama je ukopana posuda. Mora biti ugrađena na pristupačnom mestu za održavanje i pražnjenje. Pražnjenje ovakvog sistema sptičkih jama je jednom godišnje.

Protočne septičke jame – dvokomorne i trokomorne.

Trokomorne i dvokomorne protočne septičke jame su sistemi za prikupljanje sanitarno – fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža. Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom. Odvod iz protočnih septičkih jama u površinske vode nije dozvoljen.

Plutajući sadržaj se odstranjuje iz otpadne vode koja dolazi iz domaćinstva u septičku jamu mehaničkim putem. Ovo je isključivo mehaničko prečišćavanje za koje se projektuje zapremina jame od 1500 litara po stanovniku. PRO-STIL septička jama zapremine 6.000 litara je dovoljana za potrebe prosečnog domaćinstva od 4 – 5 članova, i u proračunima se mora dodavati 1500 litara zapremine za svakog sledećeg stanovnika. U septičkim jamama se odvija biološka razgradnja koja nije završna. Izliv iz trokomorne septičke jame je čistiji i manje zaudara.

Translate