SEPARATORI, ULJA I MASTI NAFTNIH DERIVATA

Separatori ulja, masti i naftnih derivata se koriste za odstranjivanje masti, ulja i naftnih derivata iz otpadnih voda, sve u cilju zaštite životne sredine. Osnovne karakteristike Pro-stil separatora ulja, masti i naftnih derivata:
  • napravljeni su od polietilena visoke gustine (PEHD)
  • otporni su na koroziju
  • vodonepropusni su
  • otporni su na UV zračenje
  • otporni su na udarce, tako da prilikom montiranja neće doći do oštećenja
  • laki za ugradnju i održavanje
  • separatori se proizvode prema evropskoj normi EN858.

Separatori masti

Separatori masti se koriste za odvajanje ulja i masti (biljnog i životinjskog porekla) iz otpadnih voda ugostiteljskih objekata (hotela, restorana, menzi), kao i objekata prehrambene industrije (prerada mesa, ribe, mleka). Upotrebom separatora masti se sprečava da dođe do zapušenja kanalizacionih cevi i odvoda.

Separatori ulja

Separatori ulja i naftnih derivata se koriste u objektima u kojima se svakodnevno koriste nafta i naftni derivati, pre svega: na benzinskim pumpama, u auto servisima, u industrijskim pogonima, na saobraćajnicama itd.

Vrste separatora

Pro-Stil proizvodi dve vrste separatora:
  1. gravitacione i
  2. separatore sa koalescetnim filterom.
 

Kako rade separatori?

Gravitacioni separatori su dvokomorni sistemi koji se sastoje iz komore za taloženje u kojoj se taloži mulj i pesak, a zatim u drugoj komori dolazi do odvajanja masti i ulja od vode kao rezultat razlike u gustini. Separatori sa koalescentnim filterom se sastoje iz dela za taloženje sa koalescentnim filterom i dela za pražnjenje. Do odvajanja ulja od vode dolazi procesom koalescencije (spajanja/sjedinjavanja) sitnih kapi ulja u krupnije kapi, koje koalescencioni filter zahvaljujući nižoj specifičnoj masi od vode usled gravitacije izbacuje na površinu. Koalescetni filter se sastoji od posebnog polimera, nerotirajućih, horizontalnih talasastih ploča pomoću kojih se odvaja razdualno ulje. Čim kap uklja dodirne površinu filtera ona je odvojena. Zauljena voda se kreće duž talasastih ploča različitim brzinama. To rezultira dodatne kolizije većih i manjih kapi ulja (koalescencija=sjedinjavanje). Usled gravitacije izdvajaju se u spremik ulja.

Kako se ugrađuju separatori?

Za potrebe ugradnje separatora je potrebno iskopati rov nešto većih dimenzija od samog separatora. Rov je potrebno obložiti peskom ili šljunkom debljine 30cm i na tako obložen rov postaviti separator, nakon čega se vrši priključak separatora, pa tek na kraju sledi zatrpavanje šljunkom ili peskom.

Kako se održavaju separatori?

  Za čišćenje separatora su zadužene firme ovlašćene od strane državnih institucija (uglavnom su to komunalna preduzeća). Otpad i izdvojeno ulje iz separatora se ne sme ispuštati u zemljište i reke, već je potrebno obezbediti njihovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada   U zavisnosti od protoka površinske vode slede sledeće dimenzije separatora. Tu bi bilo najbolje kopirati ekologov katalog sa dimenzijama i protocima. Ako ne skeniraću i poslati što imam u kancelariji  

Zapremina V u litrima

Prečnik fi u milimetrima

Dužina L u milimetrima

1000 l

1000

1300

1500

1000

1950

2000

1000

2600

3000

1300

2300

4000

1300

3000

5000

1300

3800

6000

1600

3000

8000

1600

4000

10000

1600

5000

12000

1600

5800

15000

1800

6000

15000

2000

4800

20000

2000

6400

30000

2400

6600

40000

2400

7800