Za izradu horizontalnih plastičnih rezervoara – cisterni se kao i za izradu vertikalnih plastičnih rezervoara koristi polietilen visoke gustine (PEHD) i polipropilen (PP) uz primenu dve tehnologije: tehnologije spiralnog namotavanja i tehnologije ekstruzionog zavarivanja plastike.

Horizontalni plastični rezervoari – cisterne mogu biti:

 • nadzemni rezervoari
 • ukopavajući rezervoari.

Nadzemni rezervoari

Kod nadzemnih rezervoara je potrebno ugraditi držače kako bi se cisterna fiksirala. Nadzemne cisterne se mogu postaviti i na pokretne prikolice i u tom slučaju se u cisterne ugrađuju pregradne komore, kako bi se ublažilo kretanje tečnosti unutar rezervoara prilikom transporta.

Ukopavajući rezervoari

Da bi se uštedeo prostor i obezbedila veća sigurnost, horizontalni plastični rezervoari se vrlo često ukopavaju u zemlju. Cisterne koje se koriste za naftu i drugo gorivo se obavezno ukopavaju u zemlju. Kod ukopavajućih rezervoara treba posebno voditi računa o pritisku zemlje koja će se preko cisterne staviti.

Primena horizontalnih plastičnih rezervoara

Horizontalni platični rezervoari se koriste kao:

 • cisterne za vodu
 • cisterne za naftu
 • cisterne za gorivo
 • cisterne za hemikalije.

Primena horizontalnih cisterni je višestruka zahvaljujući svojim svojstvima:

 • otporne su na UV zračenja
 • postojane su na temperaturne razlike (PEHD od -30°C do +60°C, PP od -10°C do +100°C)
 • ne zagađuju životnu okolinu
 • dugovečne su
 • vodonepropusne su.

Kao i kod plastičnih kaca, na horizontalnim plastičnim rezervoarima se može ugraditi dodatna oprema: priključci, slavine, mufovi svih dimenzija, ventili, revizioni otvori itd.

Horizontalne plastične cisterne se proizvode u standarnim dimenzijama, ali se dimenzije cisterni mogu prilagoditi željama i potrebama kupca.

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje.

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Horizontalni plastični rezervoari  za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati.

Horizontalni plastični rezervoari
Horizontalni plastični rezervoar Pro Stil
Plastične cisterne za naftu